Ubytovací řád

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Předmětem tohoto vnitřního předpisu kolejí „Kolej Jinak“ v Ústí nad Labem (dále jen jako KJ) je úprava vztahů mezi Ubytovanými v ubytovacích prostorách Kolej Jinak.
   
 2. Ubytovací řád navazuje na Nájemní smlouvu (dále jen jako NS), která detailně upravuje smluvní vztah mezi Ubytovaným a Ubytovatelem. Ustanovení tohoto Ubytovacího řádu se vztahují na všechny studenty ubytované na kolejích Kolej Jinak a na další zde ubytované osoby (dále jen jako Ubytovaný).


PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÉHO

 1. Ubytovaný má v souladu s NS právo:
  Kdykoli přijít do koleje a odejít z koleje, na které je ubytován. Používat společné prostory, věci a zařízení koleje způsobem, ke kterému jsou určeny (prádelna, sušárna atd.). Bezpečně provozovat veškeré nahlášené a povolené elektrické spotřebiče, které odpovídají příslušným platným předpisům vydaným v České republice. Na KJ probíhají automatické odečty spotřeby energií a je povoleno používat jakékoliv elektrické spotřebiče až do výše instalovaného příkonu v daném Apartmánu. Předkládat vedení KJ návrhy a připomínky ke všem otázkám týkajícím se života na koleji.
   
 2. Ubytovaný je v souladu s NS povinen:
  Dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy (viz. Provozní řád a Požární řád) ve všech prostorách KJ a uhradit škody vyplývající z nedodržování těchto předpisů. Dbát o svůj zdravotní stav a v případě podezření na závažné infekční onemocnění vyhledat lékařskou péči. Při potvrzení závažného infekčního onemocnění lékařem je Ubytovaný povinen tuto skutečnost ohlásit na vedení společnosti Dream PROperty, s.r.o. a řídit se jejich pokyny. Bezodkladně nahlásit závadu a potřebu odstranění závad a provedení oprav v prostorách vyhrazených Ubytovanému k ubytování nebo ve společných prostorách. Okamžitě řešit s vedením KJ havárie. (Havárie je stav, který je potřeba okamžitě odstranit, tzn., nejedná se o nechladící ledničku či nesvítící žárovku apod.) Informovat bez zbytečného odkladu vedení KJ o zdraví ohrožujících závadách na koleji nebo o výskytu obtížného hmyzu a hlodavců, nebo závažných infekčních onemocněních. Podrobit se v souladu s pokyny zaměstnanců kolejí zdravotním, hygienickým, protipožárním a bezpečnostním opatřením, vyžadují-li to zvláštní okolnosti. Na vyžádání zaměstnanců kolejí v souladu s Provozním řádem podepsat Prohlášení o odpovědnosti Ubytovaných při zjištění výskytu štěnic, vší a svrabu a jiných škůdců. Zachovávat během ubytování zásady řádného občanského soužití a udržovat pořádek ve společenských místnostech, společně užívaných prostorech a před kolejemi. Dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00. Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Ubytovaných ani Ubytovatele a všestranně šetřit zařízení koleje. Zacházet se zapůjčenými věcmi tak, aby nedošlo k jejich poškození. Důsledně zamykat (kódovat – Apartmány 1 a 2) Apartmány při každém jejich opuštění a rovněž je zamykat zevnitř v noci při spánku, přičemž nenechávat klíče v zámku. Způsobenou nebo zjištěnou škodu bezodkladně oznámit zaměstnancům KJ. Minimalizovat spotřebu vody, elektrické energie, plynu a ostatních energií.
   
 3. Úklid:
  V Apartmánech si Ubytovaní provádějí v souladu s Provozním řádem úklid, dezinfekci a desinsekci samostatně za použití volně dostupných přípravků. Úklidové a čisticí prostředky si Ubytovaní zajišťují z vlastních zdrojů. Používají je v souladu s návodem uvedeným na těchto prostředcích. Je možné dle domluvy s ubytovatel domluvit (objednat) úklid od externí firmy za paušální poplatek dle platného ceníku KJ, který je umístěn na webu www.kolejjinak.cz.

 

Denně provádí tyto činnosti:

 • vysypat odpadkový koš do určené popelnice umístěné před budovou KJ
 • řádně vyvětrat pokoje
 • provětrat lůžkoviny
 • v Apartmánech provést základní úklid v kuchyňce
 • klidit pracovní plochy
 • umýt vařič a odstranit zbytky jídel
 • v Apartmánech provést základní úklid v koupelně a na WC
 • udržovat čistotu a hygienu po každém použití
   

1x týdně provádí tyto činnosti:

 • umýt podlahu pokoje, koberce (pokud jsou) vyluxovat (vysavač je možno zapůjčit u vedení KJ)
 • umýt omyvatelný povrch stolů a jiného nábytku
 • utřít prach na nábytku a okenním parapetu
 • v Apartmánech umýt a vyleštit zrcadlo
 • v Apartmánech umýt obklady kuchyňky, umývárny / sprchového koutu a záchodu
 • v Apartmánech umýt a dezinfikovat podlahy kuchyňky, umývárny / sprchového koutu a záchodu
 • v Apartmánech vydezinfikovat klozetovou mísu včetně sedátka, umyvadlo, sprchový kout

Pravidelně provést kontrolu potravin (neskladovat prošlé nebo zkažené potraviny) a to 1 x za 14 dní

4. Vědomě neumožnit vstup jiné osoby do koleje na svůj kolejní průkaz.
V případě podezření na vstup nežádoucích osob do KJ, je Ubytovaný povinen na toto upozornit zaměstnance Dream PROperty, s.r.o. Na výzvu vedení či zaměstnance KJ nebo Dream PROperty s.r.o. nebo bezpečnostní agentury se kdykoli prokázat kolejním průkazem. V souladu s NS umožnit vstup do přiděleného ubytovacího prostoru zaměstnancům Dream PROperty s.r.o.

5. Před vystěhováním z pokoje/Apartmánu je Ubytovaný povinen provést závěrečný úklid v rozsahu týdenního úklidu a odevzdat pokoj ve stejném stavu, v jakém jej převzal s obvyklým opotřebením.

6. Ubytovaný je povinen dodržovat povinnosti a omezení vyplývající z NS, zejména:

 • využívat internet - wifi pouze dle pravidel uvedených v provozním řádu
 • využívat TV připojení formou objednání TV signálu přes provozovatele KJ (dodavatel TETA net), cena připojení je 120 Kč/
 • apartmán nesmí se přestěhovat bez souhlasu vedoucího koleje nesmí přenechat jiné osobě lůžko, které mu bylo přiděleno, pokud si Ubytovaný hradí jenom jedno lůžko ve vícelůžkovém pokoji, musí udržovat neobsazené(á) lůžko(a) a pokoj v takovém stavu, aby bylo možné kdykoli ubytovat nového spolubydlícího
 • v koleji nemohou bydlet děti Ubytovaných 
 • nesmí zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu 
 • nesmí uvádět do provozu nepovolené elektrické spotřebiče
 • nesmí na pokojích a Apartmánech používat vařiče s otevřeným ohněm,
 • respektovat zákaz vstupu, pobytu a chovu jakýchkoli zvířat v prostorách koleje, tento zákaz se netýká asistenčních psů osob slepých nebo tělesně postižených 
 • nesmí na kolej vnášet, přechovávat a nosit žádné zbraně a střelivo (vč. kategorie D, viz zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu), jakož i skladovat nebo jinak přechovávat výbušniny a výbušné předměty, včetně předmětů zábavní pyrotechniky
 • nesmí držet, vyrábět, pěstovat nebo přechovávat (ani v malém množství) omamné nebo psychotropní látky anebo jedy
 • nesmí poškozovat či zneužívat hasicí přístroje a požární hlásiče nebo jiným způsobem znemožňovat jejich použití a funkčnost nebo znemožňovat použití jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • nesmí provádět výměnu zámků dveří Apartmánu nebo pokoje, v kterém je ubytován
 • nesmí pořizovat kopie přidělených klíčů, čipových karet a kolejních průkazů
 • nesmí přestavovat a demontovat nábytek na pokoji a provádět výměnu nábytku mezi jednotlivými pokoji
 • nesmí vyhazovat jakékoli předměty z oken ani je
 • nesmí ukládat na parapety oken, nesmí kouřit ve všech prostorách koleje
 • nesmí vstupovat do obslužných a provozních prostor kolejí (např. kotelny, výměníkové stanice, trafostanice, apod.)
 • přinášet a instalovat vlastní části zařízení pokoje lze pouze se souhlasem vedení KJ
 • parkovat před budovou KJ. Parkoviště je placené a nepatří pod správu KJ


Ukončení a zánik ubytování

 1. Ubytování je skončeno či zaniká:

  Uplynutím doby, na kterou bylo ubytování sjednáno podle NS o ubytování. Před uplynutím sjednané doby ubytování písemnou výpovědí NS i bez udání důvodu, s výpovědní lhůtou v trvání dvou měsíců plynoucích první kalendářním dnem v měsíci následujícím po jejím doručení ubytovateli, tímto není dotčena odpovědnost ubytovaného za škodu případně způsobenou ubytovateli předčasným zrušením ubytování dle § 2330 odst. 2 ObčZ.

  Před uplynutím sjednané doby ubytování písemnou výpovědí NS Ubytovatelem bez výpovědní lhůty, pokud Ubytovaný i přes výstrahu hrubě porušuje své povinnosti z NS a nebo dobré mravy. Za hrubé porušení NS a dobrých mravů lze považovat nezaplacení ceny za ubytování (kolejného), ničení vybavení ubytovacího prostoru nebo společných prostor, přenechání ubytovacího prostoru nebo jeho části k ubytování třetí osobě, znečišťování ubytovacího prostoru nebo společných prostor, obtěžování ostatních ubytovaných či oprávněných osob Ubytovatele, zasahování do ostatních práv či oprávněných zájmů ostatních ubytovaných či jiných osob včetně oprávněných osob Ubytovatele, porušení povinnosti pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, narušování pořádku a klidu v koleji a jeho přilehlém okolí. Výpověď daná Ubytovatelem se doručuje na poslední jemu známou adresu bydliště (přechodného či trvalého) Ubytovaného, doručuje-li se výpověď prostřednictvím provozovatele poštovní licence, výpověď se považuje za doručenou uplynutím pátého kalendářního dne ode dne uložení jejího písemného vyhotovení u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda se Ubytovaný o jejím uložení dozvěděl. Způsobem stanoveným dle obecných ustanovení občanského zákoníku o zániku závazků, například následnou nemožností plnění podle § 2006 a následující občanského zákoníku. Pro účely tohoto ujednání se následnou nemožností rozumí například případy, kdy Ubytovatel pro havarijní stav prostor koleje dle rozhodnutí příslušných orgánů státní správy či samosprávy nebo z jiných objektivních důvodů (poškození nebo zničení koleje) nemůže zajistit ubytování.


Kolejní místo a společné prostory

 1.  Kolejním místem se rozumí lůžko nacházející se v prostoru pokoje/apartmánu určeném k ubytování ubytovaného.
 2. Společnými prostory se rozumí jednak prostory, které jsou takto určeny s ohledem na jejich stavebně-technické uspořádání objektu KJ (např. schodiště, společné chodby a podobně), jednak další prostory k tomu účelu vyhrazené ubytovatelem jako prádelna, společné kuchyně a jiné, to vše určeno k užívání všech ubytovaných stejnou měrou.
 3. Kolejní místo a společné prostory mohou být užívány pouze k účelu, k němuž jsou určeny. Při převzetí kolejního místa je ubytovaný povinen překontrolovat stav pokoje a jeho vybavení a zařízení a případné závady ihned po převzetí kolejního místa oznámit vedení KJ nebo vedení či zaměstnanci Dream PROperty, s.r.o. Ubytovatel tento rozsah závad bez zbytečného odkladu přešetří. Pokud takové ohlášení při zahájení ubytování není podáno, má se za to, že za kolejní místo ubytovaný převzal bez závad.
 4. Případné dodatečně zjištěné závady a škody budou předepsány k náhradě rovným dílem všech spolubydlícím na pokoji.
 5. Ubytovaný dodržuje právní a ostatní předpisy vztahující se k ubytování včetně předpisů protipožárních, bezpečnostních, hygienických a ekologických, zajišťuje běžný úklid pokoje.


NÁVŠTĚVY NA KOLEJÍCH

Ubytovaný smí poskytnout ubytování své návštěvě po schválení vedení KJ nebo vedení Dream PROperty s.r.o. a po domluvě se spolubydlícími na pokoji/apartmánu.

 1. Ubytovaný má právo přijímat návštěvy v době k tomu účelu vyhrazené. Návštěvní doba je stanovena od 8:00 do 24:00 hod. Navštívený Ubytovaný odpovídá za chování návštěvy, za dodržování ustanovení tohoto Kolejního řádu upravujícího podmínky návštěv na kolejích a eventuálně za všechny škody způsobené návštěvou. Navštívený Ubytovaný odpovídá za chování návštěv tak, aby neobtěžovaly okolí nadměrným hlukem.
 2. Návštěvy na vícelůžkových pokojích/Apartmánech lze přijímat pouze se souhlasem všech spolubydlících na pokoji/Apartmánu.
 3. Ubytování návštěv: Na kolejích je zakázán pobyt hostů, kteří nejsou přihlášeni k ubytování v koleji. Výše úhrady za přenocování hostů se řídí platným ceníkem vydaným KJ dále Dream PROperty s.r.o.. V případě neoprávněného přenocování hosta se jedná o hrubé porušení kolejního řádu Ubytovaným, který jeho přenocování umožnil. Za neoprávněné přenocování se považuje takové přenocování, které nebylo nahlášeno vedení KJ či vedení Dream PROperty s.r.o.. Poté je host povinen uhradit Ubytovateli hotelovou cenu za lůžko dle platného ceníku hotelového ubytování KJ a Dream PROperty s.r.o. Ubytovaný smí poskytnout ubytování najednou maximálně počtu hostům vůči volným lůžkům a po schválení vedení KJ nebo vedení Dream PROperty s.r.o. a po domluvě se spolubydlícími na pokoji/Apartmánu.


PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE

 1. Ubytovatel je povinen v souladu s NS předat Ubytovanému pokoj ve stavu způsobilém pro řádné užívání, zajistit nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním, odstraňovat nahlášené závady a škody bez zbytečných průtahů. Povinností Ubytovatele je zajišťovat pořádek a čistotu ve společných prostorách KJ popř. v dalších prostorách v souladu s Provozním řádem. Ubytovatel je povinen v souladu s Provozním řádem provádět ochrannou desinfekci a deratizaci dvakrát ročně a v případě zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů provést speciální ochrannou desinsekci a deratizaci. Pokud Ubytovaný, u nějž bylo zjištěno závažné infekční onemocnění nebo u nějž byl zjištěn výskyt štěnic, vší nebo svrabu, nespolupracuje s Ubytovatelem, musí zaměstnanci Ubytovatele zajistit, aby neprodleně opustil ubytovací zařízení po dobu, než proběhne jeho odvšivení, nebo léčba závažného infekčního onemocnění, aby zabránili přenosu na další Ubytované.
   
 2. Ubytovatel je povinen zajistit Ubytovanému studentovi: Předat Ubytovanému kolejní průkaz, který ho opravňuje ke vstupu do koleje a předat mu klíče od určeného pokoje, vchodových dveří a bezpečnostní čip (Apartman 1 a 2 i hesla k zabezpečovacímu systému). Umožnit Ubytovanému využívat společné prostory, věci a zařízení koleje způsobem, ke kterému jsou určeny. Umožnit Ubytovanému bezpečné požívání nahlášených a schválených elektrických spotřebičů.
   
 3. Ubytovatel má právo:
  Požadovat finanční náhradu za škody prokazatelně způsobené na majetku KJ a Dream PROperty s.r.o. Ubytovaným včetně škod způsobených zanesením a pozdním ohlášením škůdců a infekčních onemocnění. Vstoupit do obytných prostor bez souhlasu Ubytovaného v případě havárie, živelné pohromy, podezření na závažné porušení hygienických předpisů nebo zabránění bezprostředně hrozícímu nebezpečí. Vstoupit do obytných prostor bez souhlasu Ubytovaného v případě nutnosti provedení desinfekce a deratizace v souladu s Provozním řádem a také z jiných vážných provozních důvodů. V případě podezření na pobyt neoprávněné osoby na kolejích vstoupit do obytných prostor bez souhlasu Ubytovaného za účelem zjištění totožnosti osob, zdržujících se v prostorách kolejí. K předem ohlášenému vstupu do obytných prostor bez Ubytovaného z důvodu odstranění nahlášené závady a z důvodu provedení požadované opravy nebo provedení inventury. Zaměstnanci koleje jsou oprávněni vstoupit do obytných prostor za účelem kontroly provádění denního a týdenního úklidu. V případě zjištění závažných nedostatků bude Ubytovaný vyzván k odstranění těchto nedostatků, a pokud ve stanoveném termínu nedojde k nápravě, bude proveden úklid či oprava ze strany Ubytovatele za ceny dle platného Ceníku služeb vydaného KJ, a bude to posuzováno jako hrubé porušení kolejního řádu.
   
 4. V případě porušování pravidel občanského soužití Ubytovaným (hluk, nepořádek apod.) jsou pracovníci Ubytovatele a pracovníci ostrahy koleje
  oprávnění za účelem zjednání pořádku vstoupit i bez souhlasu Ubytovaného do Apartmánu či pokoje. V případě hrubého porušování ustanovení tohoto Kolejního řádu (zvláště pak nočního klidu) ze strany Ubytovaných mají zaměstnanci koleje a strážní služby právo odebrat Ubytovaným, kteří se dopustili tohoto hrubého porušení Kolejního řádu, kolejní průkaz, s tím, že tito si ho druhý den v pracovní době vyzvednou v kanceláři vedení KJ.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pro další skutečnosti vyplývající pro Ubytované z ubytování na kolejích KJ a neupravené tímto Kolejním řádem, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jakož i ostatní platné právní předpisy České republiky.
 2. Ubytovaný je povinen nově zjištěné poruchy či nesrovnalosti neodkladně hlásit správci domu a to buď na email rezervace@kolejjinak.cz, tel. či sms na telefonní číslo 773 142 151.
 3. Hlavní číslo Kolej Jinak +420 601 595 901.
 4. Tento Kolejní řád nabývá platnosti dnem podpisu jednatele Dream PROperty s.r.o. a účinnosti počínaje dnem 1. 11. 2019.
 • Důležité informace a kontakty:
  • Kolej Jinak / rezervace:
   601 595 901  rezervace@kolejjinak.cz
  • Správce Kolej Jinak (závady, internet, objednání TV, atd.):
   773 142 151
  • Adresa pro doručování:
   Kolej Jinak, Klíšská 1687/21, Ústí nad Labem, 400 01
   (Obálku označit – jméno, příjmení a Apartman č.)
 • Internet/Wifi

Pro přístup k internetu je k dispozici síť SSID KOLEJJINAK se zabezpečením osobním klíčem. Pro potřebu této sítě je vyhrazeno připojení 50/50 MB. Jednotlivá zařízení připojená do této sítě jsou s ohledem na počet připojených zařízení omezena při stahování dat na 8MB/s. Toto omezení je aplikováno s ohledem na dostupnost kvalitního připojení všech uživatelů sítě. Prosíme o používání sítě s ohledem na ostatní nájemníky. Trvalé stahování například filmů nebo peer-to-peer provoz omezí rychlost připojení ostatních uživatelů. Při běžném provozu je kapacita linky dostatečná pro předpokládaný počet uživatelů. Ve vlastním zájmu nesdělujte heslo sítě návštěvám nebo osobám, které nejsou nájemníky. Provoz sítě je v zájmu zajištění kvality monitorován a v případě zjištění problémového zařízení může být toto zařízení blokováno. Heslo sítě může být změněno – v tom případě obdržíte nové heslo pro přihlášení. Doporučujeme při změně hesla nejprve odstranit KOLEJJINAK ze seznamu známých sítí. Pokud zjistíte problém s připojením zařízení do sítě s použitím poskytnutého návodu, kontaktujte nás a pokusíme se problém vyřešit. Stejně tak, pokud kvalita připojení bude trvalá, na nízké úrovni. Připojení na Wifi – heslo: UnIfIkJ23 /I=velké i/

 • Televizní přípojka

Každý apartmán má vlastní připojení na televizní signál. K základnímu nájmu je možné přiobjednat i televizní připojení do celého apartmánu. V základní nabídce je cca 68 programů za cenu 120 Kč na celý apartmán. Televizní signál je možné objednat u správce KJ.

 • Samoobslužná prádelna

Prádelna a sušárna je umístěna ve sklepě KJ. Přístup je přes čipové dveře se stejným čipem, jaký slouží ke vchodovým dveřím. Prádelna je samoobslužná a její fungování využívání je možné 24/7. Využívání prádelny je placená služba dle platného ceníku uvedeném na webových stránkách www.kolejjinak.cz. Je možné využít i doplňkové služby zapůjčení žehlicího prkna a žehličky.